R EALIZAR OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

OBJETIVOS GENERALES:

Facilitar el aprendizaje del alumno mediante el uso de intranet para la realización de test y repaso del contenido formativo del montaje de instalaciones térmicas en los edificios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

  • Preparar material y herramientas para montar y mantener instalaciones energéticas de uso térmico, eligiéndolas en función del tipo sistema y preparándolas, siguiendo las instrucciones de la persona responsable.
  • Comprobar el espacio y soportes para montar o mantener instalaciones energéticas de uso térmico, comprobando la idoneidad para la manipulación de los componentes, tuberías y accesorios en el puesto de trabajo, siguiendo instrucciones de la persona responsable.
  • Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de tuberías, accesorios y componentes de instalaciones energéticas de uso térmico, comprobando las especificaciones técnicas indicadas para la obra o trabajo, siguiendo instrucciones de persona responsable.
  • Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de los equipos y componentes eléctricos de instalaciones energéticas de uso térmico y puesta en servicio, comprobando las especificaciones técnicas indicadas para la obra o trabajo, siguiendo instrucciones de persona responsable.
  • Realizar las operaciones de fin de jornada para cumplir con la normativa de seguridad y medioambiental, limpiando la zona de trabajo y recogiendo las herramientas y medios utilizados en el montaje y mantenimiento de instalaciones energéticas de uso térmico, siguiendo instrucciones de persona responsable .Skill Level: Beginner

 

La possessió del carnet d'instal·lador de gas permet fer els treballs següents:

 

Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bar de pressió, tant comuns com individuals i qualssevol que siguin la potència de disseny, situació i família de gas, amb exclusió de les escomeses interiors soterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació.

Instal·lacions d'envasos de gasos liquats del petroli per a subministrament d'instal·lacions receptores.

Instal·lacions de GLP d'ús domèstic a caravanes i autocaravanes.

Connexió i muntatge daparells de gas.

Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas no conduïts (aparells de tipus A) i d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil fins a 24,4 kW inclusivament, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, amb l'excepció de les vitroceràmiques de gas de focs coberts.

Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques a gas de focs coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, prèvia formació i acreditació específiques, segons lapartat 2.1.2.

 

Skill Level: Beginner

 

Instruccions Tècniques Complementàries (ITCs) a estudiar per al Curs d'Instal·lador de Gas:

ITC-ICG 01:

«Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització».

ITC-ICG 03:

Instal·lacions d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos.

ITC-ICG 05:

«Estacions de servei per a vehicles de gas».

ITC-ICG 06:

«Instal·lacions d'envasos de gasos liquats del petroli (GLP) per a ús propi»

ITC-ICG 07:

«Instal·lacions receptores de combustibles gasosos»

ITC-ICG 08:

Aparells de gas, Capítols 1, 2, 4 i 5, així com els seus annexos 2 i 4

ITC-ICG 09:

«Instal·ladors i empreses instal·ladores de gas».

ITC-ICG 10:

Instal·lacions de gasos liquats del petroli (GLP) d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes.

 

Skill Level: Beginner